Bezpłatny kurs językowy

Zapraszam serdecznie ,
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnym Projekcie:
„Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan”

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają
następujące kryteria:

1.uczą się, pracują lub zamieszkują obszary powiatów woj. pomorskiego
2.ukończyły 18 rok życia
3.posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej
(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy
nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.

Szczególnie zapraszamy osoby:
•powyżej 50 roku życia
•niepełnosprawne
•zamieszkujące tereny wiejskie

Gwarantujemy pełnowymiarowy 240 godzin kurs języka angielskiego lub języka niemieckiego, po
którym uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat TELC/TGLS. Zajęcia odbywać się będą
średnio 2-3 razy w tygodniu. Uczestnicy otrzymują również bezpłatne materiały dydaktyczne, które
po zakończeniu kursu stają się jego własnością.

Kontakt :
tel: 660-423-947 lub 94 37 214 13
lub mail: szczecinek@bluehouse.pl

0,00