Morskie Oko (Hotel Nadmorski)

Gdynia 81-409
Ejsmonda 2