Granty na tereny inwestycyjne

  • 12.01.2020, 21:28
  • Żródło: ARP S.A.
Granty na tereny inwestycyjne

Podziel się:

Oceń:

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020” o udzielenie grantu w formie pomocy zwrotnej na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych. Dofinansowanie może wynieść nawet 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna kwota, którą możną uzyskać, to 800 tys. zł w ramach pojedynczego projektu. Konkurs kierowany jest do MSP, dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym i potrwa do wyczerpania alokacji.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy składać do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji) w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk. Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy. Szczegółowe zasady składania wniosków podane są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S,A,

NA CO i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Przewiduje się dwa typy projektów.
Typ 1
– Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne. W takim projekcie celem wnioskodawcy jest np. uzbrojenie terenu i wybudowanie na nim zakładu lub obiektu magazynowego, w których wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przewidzianą wnioskiem o udzielenie grantu.

Typ 2 – Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych oraz ich zagospodarowaniu (poprzez sprzedaż, dzierżawę, wynajem terenów, powierzchni obiektów kubaturowych lub placów magazynowych znajdujących się na tych terenach). W takim projekcie celem wnioskodawcy po przygotowaniu terenów inwestycyjnych jest ich komercjalizacja na rzecz podmiotu trzeciego, będącego przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP, na zasadach określonych w Regulaminie. Komercjalizacja, o której mowa powyżej, powinna nastąpić do dnia 31.12.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • w ramach projektów typu 1 - przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;
  • w ramach projektów typu 2 - przedsiębiorcy nie należący do sektora MŚP (duzi przedsiębiorcy) oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie tereny dostaną dofinansowanie?

Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

  • jego powierzchnia musi wynosić od 1,25 ha
  • musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w Załączniku nr 7 do Regulaminu);
  • zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. nr 1945 ze zm.), powinien być terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) na potrzeby działalności produkcyjnej (w tym przemysłowej) i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach przygotowania terenów dopuszcza się m.in. uzbrojenie terenu, budowę lub rozbudowę obiektów kubaturowych lub placów magazynowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości przygotowanego terenu przez przedsiębiorców z sektora MŚP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.
 

FINANSE
ARP S.A. przeznacza na konkurs kwotę 10 400 000 PLN.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 PLN.
Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 600 000,00 PLN.

Intensywność pomocy

Typ przedsiębiorcy

pomoc de minimis

pomoc publiczna –
regionalna pomoc inwestycyjna

mikro/mały przedsiębiorca

50 %

50 %

średni przedsiębiorca

50 %

45 %

inny przedsiębiorca / jst

50 %

35 %

Szczegółowe zasady podane są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S,A,

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Informacje w sprawie naboru oraz w innych kwestiach związanych z projektem „Invest In Pomerania 2020” można także uzyskać dzwoniąc do Kierownika Projektu – Macieja Silarskiego pod numer telefonu 58 32 33 183, nr telefonu komórkowego 500 351 660.

Źródło: ARP S.A.

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe