Pomorskie: dobre wyniki gospodarcze za miesiąc czerwiec 2021

  • 28.07.2021, 11:25
  • Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Pomorskie: dobre wyniki gospodarcze za miesiąc czerwiec 2021

Podziel się:

Oceń:

Urząd Statystyczny w Gdańsku poinformował o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku wskazał, iż czerwiec 2021 r. w województwie pomorskim, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., charakteryzował się m.in.: wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wyższą stopą bezrobocia rejestrowanego, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem cen skupu podstawowych produktów rolnych, za wyjątkiem ceny żywca rzeźnego wieprzowego, wzrostem produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych) oraz spadkiem produkcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących), wzrostem liczby mieszkań oddanych do użytkowania, zwiększeniem sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej (w jednostkach handlowych), wzrostem liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (według stanu na koniec miesiąca), wzrostem obrotów ładunkowych w portach morskich województwa. W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego w odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. kształtowała się następująco: odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, zwiększyła się produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych), natomiast zmniejszyła się produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących), odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, zwiększyła się sprzedaż detaliczna i sprzedaż hurtowa (w jednostkach handlowych), w portach morskich województwa obroty ładunkowe zwiększyły się.

Rynek pracy Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r. ukształtowało się na poziomie 356,1 tys. osób i zwiększyło się o 2,4% w stosunku do czerwca 2020 r. (w czerwcu 2020 r. zatrudnienie w skali roku zmniejszyło się o 1,4%), a w porównaniu z majem 2021 r. zwiększyło się o 0,3%. W Polsce przeciętne zatrudnienie w czerwcu 2021 r. wyniosło 6359,3 tys. osób i było wyższe o 2,8% niż w czerwcu 2020 r., natomiast w stosunku do maja 2021 r. zwiększyło się 0,3%. W porównaniu z czerwcem 2020 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło w pozostałej działalności usługowej (o 19,8%), w informacji i komunikacji (o 14,4%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,0%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,4%), w przetwórstwie przemysłowym (o 2,2%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,8%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,6%), w administrowaniu i działalności wspierającej (o 1,3%), w budownictwie (o 0,4%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,1%), natomiast zmniejszyło się m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 6,4%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,6%) oraz w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,5%).  

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się następująco:

W końcu czerwca 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 54,7 tys. osób i była wyższa o 2,4 tys. osób (o 4,6%) niż w czerwcu 2020 r. oraz niższa o 2,2 tys. osób (o 3,9%) niż w maju 2021 r. Kobiety stanowiły 59,0% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych (w czerwcu 2020 r. – 59,5%).  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych i stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowały się następująco:

Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 5,8% i była wyższa o 0,3 p.proc. od zanotowanej w czerwcu 2020 r., a w stosunku do maja 2021 r. niższa o 0,2 p.proc. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego należał powiat nowodworski – 13,9% (w czerwcu 2020 r. 13,5%) i człuchowski – 11,6% (w czerwcu 2020 r. 11,0%), natomiast najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie – 2,3% (w czerwcu 2020 r. 2,2%). W porównaniu z czerwcem ub. roku stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w większości powiatów, a w największym stopniu w powiecie słupskim oraz w Słupsku (po 1,1 p.proc.). W ośmiu powiatach stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu rocznym, a najbardziej w powiatach sztumskim (o 2,3 p.proc.), bytowskim (o 1,2 p.proc.) i puckim (o 1,0 p.proc.).

Wynagrodzenia W czerwcu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5888,32 zł i było wyższe o 10,9% od zanotowanego w analogicznym miesiącu 2020 r. (w czerwcu 2020 r. wzrost o 2,7%) oraz o 1,2% wyższe w porównaniu z majem 2021 r. W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w czerwcu 2021 r. wyniosło 5802,42 zł i zwiększyło się o 9,8% w odniesieniu do czerwca 2020 r., a w stosunku do maja 2021 r. zwiększyło się o 2,9%.

W porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano m.in. w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia (o 23,3%), przetwórstwo przemysłowe (o 13,3%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11,6%), transport i gospodarka magazynowa (o 11,2%), pozostała działalność usługowa (o 10,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,1%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,7%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 7,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,5%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,2%), informacja i komunikacja (o 6,4%), budownictwo (o 6,3%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 6,2%).

Budownictwo mieszkaniowe W czerwcu 2021 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania (o 29,2%) i mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 14,1%) oraz spadek liczby mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 24,6%). Według wstępnych danych2 w czerwcu 2021 r. przekazano do użytkowania 1924 mieszkania (o 435 mieszkań więcej niż w czerwcu 2020 r.), w tym 1442 mieszkania (74,9% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania) w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem oraz 450 mieszkań (23,4%) w budownictwie indywidualnym. Efekty budownictwa mieszkaniowego uzyskane w województwie pomorskim w czerwcu 2021 r. stanowiły 10,5% efektów krajowych.

 

 

 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe