Kim jest komornik?

  • 06.08.2019, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Kim jest komornik?
Komornik sądowy to w Polsce jeden z sześciu tradycyjnych zawodów prawniczych obok adwokata, radcy prawnego, sędziego, notariusza i prokuratora. Pracuje on przy sądzie rejonowym jako funkcjonariusz publiczny (warte podkreślenia, że nie jest on urzędnikiem państwowym). Przede wszystkim zajmuje się on egzekucją postanowionych przez sędziego rozstrzygnięć w sprawach cywilnych.

W praktyce więc komornik zajmuje się faktycznych realizowaniem postanowień sądu - działa na korzyść ochrony praw wierzyciela. Komornicy ściągają należne długi w postaci niezwróconych pożyczek, kredytów, niezapłaconych alimentów, nie uiszczonych należnych odszkodowań itd. Wbrew niechlubnej opinii w społeczeństwie, są oni niezbędni do skutecznego funkcjonowania systemu prawnego: dzięki nim przykładowo wierzyciel pożyczając pieniądze ma poczucie bezpieczeństwa ich zwrotu z należnymi odsetkami. 

Podstawa prawna pracy komorników

Kompetencje i zadania komorników regulowane są przez ustawę z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Zastąpiła ona wcześniejszą ustawę, która obowiązywała niezmiennie począwszy od 1997 roku. Oczywiście, czynności wykonywane przez komornika muszą być zgodne również z normami zamieszczonymi w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Działają również pod nadzorem prezesa sądu rejonowego, w którym są zatrudnieni. Z zasady przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają jedynie ustawodawstwu oraz właściwym orzeczeniom sądowym.

Jak zostać komornikiem? 

Pierwszym krokiem do podjęcia zawodu komornika jest rozpoczęcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na jednej z polskich uczelni wyższych. Prawo można studiować obecnie w ponad dwudziestu polskich miastach zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie, państwowo i prywatnie. Do najlepszych uczelni prawniczych w Polsce należą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz poznański UAM. Po studiach należy natomiast odbyć aplikację komorniczą, zdać specjalny egzamin zawodowy oraz pracować w charakterze asesora sądowego przez przynajmniej dwa lata. Od wcześniejszych wymagań zwolnione są osoby pracujące w innych prawniczych profesjach - adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze i sędziowie oraz osoby posiadające tytuł doktora nauk prawnych. Oczywiście należy mieć też nieposzkalowaną opinię - nie mieć żadnych wyroków za przestępstwa karne lub skarbowe. Należy posiadać również zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia. Komornik powoływany jest na konkretne stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. 

Uprawnienia komornicze 

Po wyegzekwowaniu odpowiednich należności, komornik ma obowiązek przekazania ich osobie uprawnionej w ciągu czterech dni. W razie niedopełnienia tego obowiązku musi sam wypłacić uprawnionemu ustawowe odsetki, co skutecznie skłania do szybkiej pracy. Co ciekawe, komornik odpowiada również za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu czynności, dlatego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody.  

Więcej informacji znajdziesz na http://komornikgdansk-michalski.pl/

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: